Møde vedr. Skolebestyrelsen
Deltagere:
Uds. dato:
 
Forældrerepræsentanter: Mette Danielsen , Trine Poulsen, Lene Riis, Bo Hessellund Carstens, Henrik Virenfeldt, Tina Blenstrup
Møde nr.:
 
Fællesbestyrelsen
Mødedato:
29. september 2010
Medarbejder-repræsentanter: Lene Bundgaard & Louise Møller Hansen
Kl. (til-fra):
19.00 - 21.30
 
Sted:
Lærerværelset Sparkær
Jakob Busch (ref.)
Ref.dato:
 
Afbud: Eva Birgitte Støttrup Hancock
 
 
 
 
 
 
Dagsorden:
Referat:
 
 
1.                                       
Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt ved rundsendelse
 
 
2.                                       
Meddelelser
            Orientering fra formanden
            Orientering fra Skolelederen
             
Formanden:
I Mønsted har fællesbestyrelsen orienteret forældre om bestyrelsesarbejdet, samt valg.
Skolelederen:
Elevrådets medlemmer kommer med fremover. Elevrådsrepræsentanter fra Mønsted har været med i Viborg sammen med Søren. Fremover: Hvert elevråd skal have eet budget samt ansvar for at gennemføre 1-2 dage.
Skolebazar: 27. februar på Vestervang Skole. Skolerne skal ”sælge sig selv” hvad er vi gode til? Fællesbestyrelse samt personale må meget gerne komme med input.
Jens Johansen er ansat som pæd. Afdelingsleder i Sparkær pr. 1. november.
Alt personale har været til introduktion i ”den tværfaglige model”.
Dialogmøder i November – ingen datoer er meldt ud endnu.
Tilbagemelding fra skoleledermøde: Rengøring kommer med i lønsumsstyring til næste år.
Øvrige medlemmer:
Fælles motionsdag: Der er arrangeret en fælles (Mønsted/Sparkær)motionsdag i Sparkær 15. oktober
Ønske fremover: At modtage en reminder ugen inden møder, så alle kan komme med input til dagsordenen.
 
 
3.                                       
Spillepolitik i klubben/Lene Orehøj er inviteret til dette punkt
Lene O. og Jesper fremlægger overvejelser ifht. en medie/spillepolitik for klubberne i Sparkær og Mønsted.
Lene O. og Lene Riis laver et udkast.
 
 
 
4.                                       
Udtalelse vedr. Elevplaner (indeholder dansk, matematik og engelsk)/oplæg SBO
Viborg Kommune har søgt dispensation.
Fællesbestyrelsen finder at dispensationen er fornuftig for elever i 0.-6. klasse.
I 7.-9. er der ønske om status fra alle eksamensfag. 
 
 
5.                                       
Udtalelse vedr. muligheden for større hold end 28/ oplæg SBO
Viborg kommune har søgt dispensation.
Fællesbestyrelsen finder at hvis muligheden bruges med et pædagogisk sigte og ikke som en mulighed for at spare ressourcer er det positivt. Fællesbestyrelsen gør sig overvejelser om at holddelingen som udgangspunkt ikke skal være helårlig, men periodevis. (Mulighed for at inkludere mere kvalitativt)
 
 
6.                                       
Kommende bestyrelsesvalg/oplæg SBO
Fællesbestyrelsen opfordres til at skrive et brev, hvori der opfordres til at stille op til valget.
Beslutning: Man kan ikke stille op som repræsentant for børnehaven, hvis man har barn i førskolegruppen
Henrik og Tina laver brev.
Diskussion om generel mulighed for at have 2-årige perioder.
Fællesbestyrelsens medlemmer opfordres til yderligere at huske at ”prikke” eventuelle kandidater på skulderen.
 
 
7.                                       
Næste møde
Mandag d. 25. Oktober
På mødet behandles KV10 samt kommende bestyrelsesvalg
 
 
 
8.                                       
Møde for forældreråd/oplæg Tina
Overvejelse: Hvordan kommer forældrerådene mere på banen?
Idéer:
Invitere forældreråd fra begge skoler afdelingsvis.
Forældrebank
Forældrerådene kan bruges til at give input til fællesbestyrelsen
Hvordan kan vi evaluere på forældremøder, forældreråd og dermed finde ud af hvorfor det kan være svært at få folk til at deltage?
 
 
9.                                       
Børnehaven Søløven/oplæg Tina
Dialog pba avisartikel i Viborg stift folkeblad. Det i avisen skitserede forslag ligger ikke i forlængelse af det projekt initiativgruppen har indsendt. Der er indsendt et revideret forslag. Opgaven er politisk og dermed en bestyrelses-opgave. 
Dette pkt. samt pkt. 12 skal med på næste bestyrelsesmøde. Her inviteres en fra initiativgruppen.
 
 
10.                                    
Ekstra omklædningsrum til gymnastiksal på Sparkær Skole/oplæg Tina
Forslag er udarbejdet – overslag 1 mio. Dette er endnu ikke fremlagt i B&U-udvalget
Samme problematik (ét omklædningsrum) gør sig gældende i Mønsted.
 
 
11.                                    
Kloge kvadratmeter/oplæg Tina
Kloge kvadratmeter kan ikke søges pt, men der er andet initiativ på vej på sigt.
 
 
12.                                    
Pladsproblemer i SFO/oplæg Tina
Henrik, Tina og Søren mødes og laver en strategi for hvordan der kan arbejdes videre med punktet.
 
 
13.                                    
Eventuelt 
 
Madordning i børnehaven. Børnehavens forældre skal høres. Hvis flertal står kommunen for en madordning, hvis ikke er der stadig mulighed for de forældre der ønsker det (forældreordning).
SBO undersøger nærmere hos Finn Therkildsen og giver tilbagemelding til Johanna.
 
 
 
Forplejning:
Sparkær Skole