Fællesbestyrelsesmøde, Sparkær LBO
d. 28.10.09, kl.19.00-21.30
Møde nr.13
 
Tilstede: Hanne, Lene, Tina, Trine, Søren H, Brøns, Marianne, Per, Andreas, Bjarke, Søren B
Afbud: Torsten, Bo, Johanna
 
 
Punkt: 10
Godkendelse af referat fra sidste møde
Ansvarlig:
SH
Sagsfremstilling:
 
Bemærkninger:
 
Beslutning:
Da referatet ikke er sendt ud efter sidste møde udsættes godkendelsen til næste møde.
 
 
Punkt:11
Orientering (20 min)
Ansvarlig:
Elevrådet, SH, Johanna, Per
Sagsfremstilling:
Elevrådet:
Skoleleder:
  • Skohylder sat op
  • Forventer snarlig afklaring på sag i Helbredsnævnet
  • 6.klasse, Mønsted Skole har været på besøg
  • Vejledende timetal
  • KV09 og høringssvar er indsendt
Børnehaven:
SFO/ klub:
Bemærkninger:
Elevrådet: Arbejder med at der skal laves regler for nogle af legeredskaberne i skolegården, da der har været problemer. Der arbejdes også på et julehyggearrangement for hele skolen.
Bjarke deltager i et møde på Nordre Skole med deltagelse af medlemmer fra de øvrige elevråd fra kommunens skoler.
Skoleleder: Der har været problemer for nogle skoler med at indberette deres klassers timetal i de forskellige fag, så de kan sammenlignes med de vejledende timetal.
Tina har stillet en række spørgsmål til KV09 (disse er udleveret til deltagerne på mødet). Søren forsøger at besvare disse.
Børnehaven: Der arbejdes stadigvæk med at finde løsninger på at få forbedret indeklimaet.
Der arbejdes med et projekt om ”Svinedrengen” i de kommende 3 uger.
Personalet i børnehaven overvejer at lave et spørgeskema til forældrene for at finde ud af, hvordan indeklimaet påvirker børnene. Inden dette evt. sættes i værk tager Søren en snak med Johanna, der kigges på fravær i børnehaven og udsendes en skrivelse til forældrene.
Ny pædagog (Henriette) er startet og Karina er tilbage efter sygdom.
SFO/klub: Både Per og Johanna er i gang med en lederuddannelse. Der planlægges Halloween arrangement snarest samt arbejdes på at stable det årlige julemarked på benene 27. november.
Beslutning:
 
 
 
Punkt: 12
Sparkær Børne & Kulturhus (15 min)
Ansvarlig:
Tina
Sagsfremstilling:
Arbejdsgruppen arbejder intenst med at udarbejde materiale til indsendelse til Skoleforvaltningen, Kulturforvaltningen og de respektive politikere. På mødet orienteres der yderligere om arbejdet.
Bemærkninger:
 
Beslutning:
Ovenstående materiale forventes indsendt inden for de næste 14 dage.
  
 
Punkt: 13
Madordning i daginstitutioner (15 min)
Ansvarlig:
Johanna (Hanne orienterede i stedet for Johanna)
Sagsfremstilling:
Pr. 1. januar 2011 skal der være madordninger i alle daginstitutioner. På mødet orienteres der yderligere om det indledende arbejde.
Bemærkninger:
Der er afsat ca. 18 kr. pr. barn pr. dag til mad (dette beløb skal dække både udgifter til indkøb samt løn).
Beslutning:
Punktet diskuteres videre på næste bestyrelsesmøde, hvor også Johanna deltager.
  
 
Punkt: 14
Værdigrundlag, Sparkær LBO (10 min)
Ansvarlig:
SH
Sagsfremstilling:
Der er endnu ikke nedsat en arbejdsgruppe, da ingen endnu har meldt sig. Der ønskes en afklaring af, om arbejdsprocessen skal ændres.
Bemærkninger:
 
Beslutning:
Arbejdsgruppen skal bestå af Søren, samt en fra elevrådet, en forældrevalgt fra fællesbestyrelsen samt 3 fra personalegruppen (en fra skole, SFO og børnehave).
 
 
Punkt: 15
Revidering af principper, Sparkær LBO (15 min)
Ansvarlig:
SH
Sagsfremstilling:
Siden sidste møde er der udsendt en liste over de principper, der skal revideres. Ligeledes er der sat navne på, hvem der udfører arbejdet og hvornår det skal være tilendebragt.
De første 3 principper er på dagsordenen nu. Se vedhæftede forslag til ændringer. Forslagene er udarbejdet med udgangspunkt i, at de skal være så enkle som muligt, således vi gør det, vi siger, vi gør.
Bemærkninger:
 
Beslutning:
De 3 principper er godkendt med meget små rettelser.
 
 
Punkt: 16
Dialogmøde afholdt d.22.10.09 (7,5 min)
Ansvarlig:
Torsten, Tina & Søren
Sagsfremstilling:
Der har været afholdt dialogmøde. Mødets indhold og evt. særlige fokuspunkter.
Bemærkninger:
 
Beslutning:
 
 
 
Punkt: 17
Evt. & kommende punkter:
1.     Madordning i daginstitutioner
2.     Legeplads
3.     Trivsel
4.     Principper
5.     Juleafslutning
Ansvarlig:
 
Sagsfremstilling:
 
Bemærkninger:
 
Beslutning:
 
 
 
 
Dagsorden lavet af Torsten, Tina & Søren
 
Næste møde: Torsdag d. 19. november
 
Brød til næste møde: Brøns
 
Referent: Søren Bundgaard