Møde vedr. Skolebestyrelsen
Deltagere:
Uds. dato:
26. oktober 2010
Forældrerepræsentanter: Eva Birgitte Støttrup Hancock, Henrik Virenfeldt, Mette Danielsen, Tina Blendstrup, Bo Hessellund Carstens, Trine Poulsen og Lene Riis
Møde nr.:
2
fællesbestyrelsen
Mødedato:
25. oktober 2010
Medarbejder-repræsentanter: Lene Bundgaard & Louise Møller Hansen
Kl. (til-fra):
19.00 - 21.30
 
Sted:
Lærerværelset Mønsted
Søren Borup (ref.)
Ref.dato:
26. oktober
Afbud: Tina Blenstrup, Jakob Busch
 
 
 
 
 
 
Dagsorden:
Referat:
 
 
1.                                       
Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt. 
 
 
2.                                       
Meddelelser
            Orientering fra formanden
            Orientering fra Skolelederen
             
Henrik udarbejder en skrivelse vedr. opstillingsmødet.
Den fælles Motionsdag var en succes.
Der er Dialogmøde den 4. november fra kl.17.00 – 19.00 på Sødalskolen, der ligger i Rødding.
Formand, næstformand og leder deltager i mødet.
 
 
3.                                       
Nyt fra elevrådet
Der har været afholdt valg til elevrådet på begge skoler og der er stor interesse for dette blandt eleverne, og de valgte repræsentanter glæder sig til at deltage i bestyrelsesarbejdet. Elevrådsrepræsentanterne er med til mødet den 16. december.  
 
 
4.                                       
Forældremøde i børnehaven/Johanna Schmidt er inviteret til dette punkt
Punktet blev ikke behandlet, fordi der på nuværende tidspunkt ikke er nyt vedr. madordningen i børnehaven.
 
 
 
5.                                       
Rammerne for bestyrelsesarbejdet
Henrik laver en sammenskrivning, der sendes ud til kommentering
 
 
6.                                       
Børnehave og SFO på Sparkær skole/Oplæg Trine
 Udvalget kom med en orientering om projektet, Trine genfortalte kort historikken for projektets forløb.
 Bestyrelsen laver et brev til bu-udvalget, Søren laver et udkast. der sendes ud til alle, herefter mødes Trine, Henrik og Søren for at renskrive brevet.
Der sendes et julekort til bu-udvalget. Der ”meldes” ind til Søren, hvad der skal stå i julekortet, herefter renskriver Søren kortet og sender det ud til endelig godkendelse.
 Søren kontakter Fjends folkeblad eller Viborg stifts folkeblad, for at få et billede med alle skolens elever. 
 
 
7.                                       
Kommende bestyrelsesvalg/oplæg SBO
Henrik skriver en Invitation, der sendes ud sidst i uge 43.
En reminder sendes ud sidst i uge 44.
Der bydes på øl, vand, kaffe, the, kage og frugt.
 Skolerne sørger for øl, vand og frugt.
Mette og Lene bager kager til opstillingsmødet.
 Pedellen stiller stole op. Henrik holder velkomst tale og Søren gennemgår reglerne for valget.  
Bestyrelsen mødes ca. kl. 18.00.
 
 
 
 
8.                                       
Udtalelse vedr. konfirmationsforberedelsen
Skolebestyrelsen ønsker at fastholde konfirmationsforberedelse om morgenen efter samråd med præsterne.
 
 
9.                                       
Næste møde
Torsdag Den 16. december.
 Mødet starter kl. 18.00, hvor den afgående bestyrelse holder alm. Møde fra kl. 18.00-19.00. Punkter på dagsordenen er økonomi og medie politik
Fra klokken 19.00 er der overleveringsmøde, hvor den nye bestyrelse konstituerer sig
Ledelsesteamet indkaldes til møde med den nye bestyrelse.
Der serveres gløgg og æbleskiver.
 Mødet afholdes på Sparkær Skole.
 
 
10.                                    
Eventuelt 
 
Der er forslag om at gøre motionsdagen i uge 41 til en fast fælles tradition. Det vil der blive arbejdet videre med i lærerkollegiet.
 
 
 
 
Forplejning:
Mønsted Skole