Bestyrelsesmøde – Sparkær & Mønsted Skole
Mødet afholdes d.26.08.09, kl. 19.00-21.00, lærerværelset, Sparkær Skole
 
 
Tilstede Sparkær: Søren H, Torsten, Tina, Trine, Lene, Bo, Brøns, Søren B
Tilstede Mønsted: Hans, Karsten, Henrik, Eva, Torkil, Mette, Helle, Ole, Gitte, Githa, Louise
 
 
Punkt:
  1. Buskørsel, udbudsrunden: 20 min
Ansvarlig:
Henrik & Torsten
Sagsfremstilling:
Resultatet af den gennemførte udbudsrunde blev annulleret efter indsigelser fra diverse vognmænd. Derfor indgik kommunen aftale med de vognmænd, der allerede står for skolebuskørslen, således aftalen blev forlænget med 1 år. I perioden frem mod det kommende skoleår afholdes derfor en ny udbudsrunde.
Derfor er busruten og afgangstider uændret. Hvilke tiltag ønsker bestyrelserne i den forbindelse at tage for evt. at forbedre buskørslen?
Bemærkninger:
Lige nu kører skolebusserne efter den gamle køreplan, som ikke er optimal i forhold til elevernes mødetider. Det tilstræbes at afkorte ruternes længde til gavn for både Mønsteds og Sparkærs elever. Skolebusserne har tidligere i en kortere periode kørt efter en anden og mere hensigtsmæssig køreplan. Den lange transporttid er dog indenfor lovlighedens rammer. Skolebestyrelserne er blevet lovet, at de vil blive hørt i forbindelse med buskøreplanerne, men dette er ikke blevet overholdt.
Beslutning:
Torsten og Eva kontakter Karen Margrethe med henblik på et møde omkring skolebuskørsel. Mødet skal evt. munde ud i skriftlige aftaler samt muligheden for at påvirke ruterne og kommende køreplaner. Eva, Torsten, Hans og Søren laver forarbejde ud fra tidligere korrespondance.
 
 
 
Punkt:
  1. Medvindsfaktorer i forbindelse med overførsel af elever & i samarbejdet mellem skolerne: 20 min
Ansvarlig:
Henrik & Torsten
Sagsfremstilling:
Der ønskes et fortsat fokus på overleveringen af elever mellem skolerne. Hvordan har den netop overståede overlevering fungeret (succeser & plads til forbedring)?
Ligeledes ønskes et fortsat fokus på udvikling af det gode samarbejde skolerne imellem.
Bemærkninger:
Fra Sparkærs side er indtrykket at selve overleveringen er forløbet fint. Det snakkes om, at det er vigtigt at snakke med skoleleder/lærer om evt. problemer i stedet for at snakke i krogene hos købmanden.
Fra Mønsted Skoles lærere gives der udtryk for, at de gerne vil styrke samarbejdet mellem personalet på de 2 skole samt evt. lave arrangementer mellem klasserne allerede tidligere end 4. klasse, som er den nuværende aftale.
Det forsåles at der hele tiden tænkes i samarbejde mellem klasserne samt at diverse medier kontaktes med henblik på omtale, evt. i avisen.
Det påpeges at det i forbindelse med overlevering er et problem, at de to skoler ikke har den samme skolepsykolog tilknyttet.
Beslutning:
Der arbejdes videre med forbedringer.
Tirsdag d. 22. juni 2010 er der arrangement på Mønsted Skole for elever og forældre i kommende 7. klasse.
 
 
 
Punkt:
  1. Fælles Lejrskole til Bornholm: 15 min
Ansvarlig:
HG & SH
Sagsfremstilling:
Planlægningen af turen er i gang mellem de lærere/personale, der deltager. Afrejse d.31. maj, hjemkomst d.4. juni.
Bemærkninger:
Enighed om at det er et godt tiltag. Der skal selvfølgelig tages højde for at to kulturer, som tidligere har rejst hver for sig, skal have en fælles lejrskole.
Beslutning:
Indtil videre tilstræbes det, at der skal være råd til en fælles lejrskole i 6. klasse.
 
 
 
Punkt:
  1. Ændringer i skoleloven gældende pr. 1. august 2009: 15 min
Ansvarlig:
SH & HG
Sagsfremstilling:
Der er sket ændringer i skoleloven. SH & HG fremlægger de væsentligste elementer i dem. Efterfølgende ønskes en drøftelse af, hvordan et værdiregelsæt kan udarbejdes.
Bemærkninger:
Skolelederen kan træffe en beslutning, hvis det er til elevens bedste, selvom forældrene ikke er enige i beslutningen.
Alle skolebestyrelser skal udarbejde et værdiregelsæt for skolen. Det skal indeholde retningslinjer for god adfærd på skolen samt pejlemærker for, hvordan man sikrer god trivsel og et godt undervisningsmiljø både psykisk og fysisk.
Valgperioden for skolebestyrelserne er rykket således at de nye bestyrelser først træder i kraft 1. august 2010.
Beslutning:
Der skal være sammenhæng i de to værdiregelsæt for de respektive skoler.
 
     
 
Punkt:
  1. Influenza A: 10 min
Ansvarlig:
HG & SH
Sagsfremstilling:
Der er udsendt en vejledning fra kommunelæge, Jørgen Falk, i forbindelse med den nye influenza A. I den forbindelse vil vi kommentere enkelte passager i vejledningen. Punktet har været diskuteret på skoleledermøde.
Bemærkninger:
Vejledningen kan ses på skolernes hjemmesider og kommunens hjemmeside.
Beslutning:
Vi bevarer roen, tager tingene som de kommer og får tingene løst.
 
 
6: EVT & Kommende punkter:
 
Arrangementet med personalet på de to skoler, som var planlagt til den 28. august er ikke aflyst, men garanteres afholdt på et senere tidspunkt.
 
Næste fællesmøde afholdes mandag d. 8. marts på Mønsted skole
 
 
Referent:            Søren Bundgaard
                             Sparkær Skole