Fællesbestyrelsesmøde, Sparkær LBO
d.22.09.09, kl.19.00-21.30
Møde nr.12
 
 
Tilstede: Trine, Tina, Brøns, Bo, Torsten, Hanne, Johanna, Søren H, Søren B, Bjarke, Andreas
Afbud: Marianne, Lene
 
 
Punkt: 1
Godkendelse af referat fra sidste møde
Ansvarlig:
SH
Sagsfremstilling:
 
Bemærkninger:
 
Beslutning:
Referat godkendt
 
 
Punkt: 2
Orientering: 20 min
Ansvarlig:
Elevrådet, SH, Johanna, Per
Sagsfremstilling:
Elevrådet:
Skoleleder:
·         KV09
·         Dialogmøde d.22.10.09
·         Personer i jobtræning etc.
·         Udarbejdelse af værdigrundlag, hvem vil være med?
·         1-2.klasse. Der har været afholdt forældremøde.
·         Brandøvelse har været afholdt. Der kommer en mere inden længe.
·         Ansættelse af pædagogisk leder på Mønsted Skole
 
       Børnehaven:
·         Personalesituationen
·         Ansættelse af pædagog
·         Indeklima
 
        SFO:
·          
 
 
Bemærkninger:
Elevrådet: Vil gerne have fodboldbanen kridtet op. Der er møde i elevrådet på tirsdag.
Skoleleder: Kvalitetsrapport 09 er under udarbejdelse. 2 personer i jobtræning. Værdigrundlaget laves af en lille gruppe bestående af en fra personalet, en fra bestyrelsen, en fra elevrådet samt Søren. Forældre fra 1.-2. klasse, der ønsker det kan bestille samtale hos Søren. Søren er med i ansættelsesudvalget, der skal ansætte en pædagogisk leder på Mønsted Skole. Et emne er fundet men endnu ikke offentliggjort.
Børnehaven: Karina er fortsat sygemeldt, men kommer sandsynligvis tilbage d. 16. oktober. Ditte har sagt sin stilling op. Der er ansat en vikar for Karina samt en ny pædagog for Ditte med start d. 1. november. Der er fortsat problemer med indeklimaet, men der er ting i gang, så det kan forbedres.
SFO - klubben: Normeringen i klubben er steget til 39. Der er problemer med tilmeldingen til SFO/klub i efterårsferien, hvilket har været et problem før og giver problemer i forhold til personalebemandingen. Der har været ekstraordinært klubmøde, da der har været problemer med at mange ikke tilmeldte sig fællesarrangementerne med andre klubber.
Beslutning:
 
 
   
Punkt: 2
Antimobbestrategi (5 min)
Ansvarlig:
SH
Sagsfremstilling:
Alle skoler skal pr. 1. august 2009 have en antimobbestrategi. Denne vil blive lagt ud på hjemmesiden. Det er hensigten, at den giver mening for alle afdelinger i LBO’en ( se bilag)
Bemærkninger:
Der var enkelte bemærkninger til Antimobbestrategi, bl.a. til nuværende status og forældrenes rolle i forebyggelse af mobning.
Beslutning:
Antimobbestrategien er hermed vedtaget og bliver offentliggjort på hjemmesiden snarest.
 
   
Punkt: 3
Økonomi (15 minutter)
Ansvarlig:
SH
Sagsfremstilling:
Kommunen har bedt om at få forventet regnskab indsendt pr.15.sept. Der skal gerne spares penge samlet set i kommunens økonomi.
Det er en meget usikker øvelse, at indsende forventet regnskab. Der er mange ubekendte. Den nye tildelingsmodel er endnu ikke indregnet i økonomirapporterne. Diverse refusioner for sygdom & flexjob er endnu ikke udbetalt til os etc. Det betyder, at jeg har indsendt forsigtige bud på regnskab, der forhåbentlig er dårligere, end det endelige regnskab vil vise. Vi arbejder alle hårdt på at minimere underskuddet mest muligt.
Beløb indsendt:
Skole, sfo, klub: -300.000 kr. (udgifter til langtidssygdom pr år=216.000kr)
Børnehave: -300.000 kr. (-250.000 kr. overført fra tidligere år + sygdom)
Bemærkninger:
Økonomisituationen er gennemgået.
Beslutning:
 
 
 
Punkt: 4
Buskørsel (15 min)
Ansvarlig:
Torsten
Sagsfremstilling:
Der har været mail korrespondance mellem bestyrelserne og forvaltningen
Bemærkninger:
Korrespondancen fortsætter forhåbentligt med et tilfredsstillende resultat.
Der skal findes en løsning, så der er tilsyn med de elever, der kommer med skolebussen kl. 7.30.
Beslutning:
 
 
 
Punkt: 5
Lukkedage i SFO (10 min)
Ansvarlig:
Per
Sagsfremstilling:
Se vedhæftede bilag
Bemærkninger:
Per kommenterede det vedhæftede bilag og der blev diskuteret.
Beslutning:
Udkastet fra Per er godkendt.
 
 
Punkt: 6
Betaling af frugt i børnehaven (10 min)
Ansvarlig:
Johanna
Sagsfremstilling:
Der er problemer med at få forældre til at betale for frugt i børnehaven. Ligeledes er det indbetalte beløb for lille til at få økonomien i det til at hænge sammen.
Bemærkninger:
Forældrene betaler 60 kr. om måneden pr. barn og udgiften er ca. 90 kr. Lige nu mangler der betaling for i alt 60 måneder.
Beslutning:
Johanna sender rykkere ud til forældre der skylder penge. Forældrebetalingen hæves til 90 kr. pr. måned fra 1. november. Der meldes ud til forældrene, hvad børnene får for pengene, da det ikke kun er frugt.
 
 
Punkt: 7
Fjernelse af legeredskaber (20 min)
Ansvarlig:
SH, Johanna, Per
Sagsfremstilling:
Så snart, det er muligt vil diverse legeredskaber blive fjernet fra LBO’ens legepladser, da de ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarlige. Det er aftalt internt i ledelsesteamet, at SH orienterer B/U hver gang, der fjernes noget.
Hvordan finder vi midler til legepladserne?
Bemærkninger:
Muligheden for at oprette en støtteforening og derigennem søge midler fra f.eks. fonde blev diskuteret evt. i samarbejde med idrætsforeningen. Noget tilsvarende har de gjort i Ulbjerg, hvor de for nylig har fået ny legeplads. Skolen kan ikke søge fonde.
Beslutning:
 
 
 
Punkt: 8
Arbejdet med principper (10 min)
Ansvarlig:
SH
Sagsfremstilling:
På sidste møde blev vi enige om, at der skulle udsendes en liste over de principper, der er. Ligeledes skulle I have mulighed for at melde jer på, hvilke principper I gerne vil revidere. Listen er udsendt, nu skal vi have sat navne på.
Bemærkninger:
De principper der ikke er nødvendige bliver slettet.
Beslutning:
Søren sender en revideret liste ud, bestyrelsesmedlemmerne melder herefter tilbage hvor de vil være med til at revidere. De der ikke selv melder tilbage bliver evt. sat på nogle principper af Søren.
 
9: EVT. & Kommende punkter:
Sparkær Børne- & Kulturhus (Tina)
Møde i gruppen tirsdag d. 29. september, hvor bl.a. fællesbestyrelsen er inviteret
Stormøde sidst i oktober
 
 
Dagsorden lavet af Torsten, Tina & Søren
 
 
Næste møde onsdag d. 28. oktober
 
Brød til næste møde: Tina
 
Referent: Søren Bundgaard