Fællesbestyrelsesmøde
d.19.11.09
kl.19.00-21.30
 
 
Til stede: Lene, Marianne, Tina, Brøns, Bo, Per, Johanna, Hanne, Trine, Søren H, Torsten,
Andreas, Bjarke, Søren B
Afbud: Ingen
 
Punkt:
Godkendelse af referat fra sidste møde
Ansvarlig:
SH
Sagsfremstilling:
På sidste møde, havde I ikke fået det forudgående referat ud, hvorfor der er 2 referater til godkendelse
Bemærkninger:
 
Beslutning:
Begge referater er godkendt
 
 
Punkt:
Orientering (15 min)
Ansvarlig:
Elevrådet, SH, Johanna, Per
Sagsfremstilling:
Elevrådet:
Skoleleder:
·         Indeklima i børnehaven
·         Opfølgning personalesag (tages under evt.)
·         De positive historier skal frem i lyset
·         Økonomi 2009
       Børnehaven:
       SFO/klub:
       Øvrige:
Bemærkninger:
Elevrådet: Der er kommet forslag fra klasserne om hvad der skal laves op til jul. Der er ikke besluttet noget endeligt endnu.
Skoleleder: Notat fra IKAM angående indeklima m. m. er lige på trapperne.
Hvis der er noget man ikke er tilfreds med i forbindelse med skolen, så kom til rette vedkommende – d.v.s. skolen. Økonomien for skolen og børnehaven ser ikke alt for godt ud her sidst på året.
Børnehaven: Børnehavens knap så gode økonomi skyldes betaling til el, varme, vand m. m. Der er stadig problemer med at få forældreindbetaling krævet ind til madordningen.
Til august vil der ske et fald på ca. 8 børn i børnehaven, så der vil til den tid være ca. 33 børn
SFO/klub: 37 børn tilmeldt klubben og 43 børn tilmeldt SFO. I øjeblikket arbejdes der på klargøring til julemarked fredag d. 27. november. Der er stor tilfredshed med klub-arrangementerne.
Beslutning:
Søren H kontakter de forældre der skylder penge til børnehavens madordning, så der kan findes en løsning (evt. en afdragsordning).
 
   
Punkt:
Madordning i børnehaven (10 minutter)
Ansvarlig:
Johanna, SH
Sagsfremstilling:
På sidste møde tog vi diskussionen op på baggrund af den tilbagemelding, der skal ske mht. ønsker for madordning. Nu skal der træffes en beslutning, således det kan blive sendt ind.
Bemærkninger:
Det er ikke realistisk at tilbyde et ordentligt måltid for de penge der er til rådighed (ca. 18 kr. pr. dag pr. barn).
Beslutning:
Det undersøges om der evt. kan søges om dispensation, da det er en lille børnehave (del af en LBO)
 
 
 
Punkt:
SFO mål - og indholdsbeskrivelser (10 minutter)
Ansvarlig:
Per
Sagsfremstilling:
Der skal indgives et høringssvar på vedhæftede materiale. (se vedhæftede)
Bemærkninger:
Det vedhæftede bilag blev diskuteret. Der er mange store mål, der kan være svære at leve op til, og der er meget der skal dokumenteres.
Beslutning:
Søren H undersøger hvornår høringssvaret skal indsendes og Per laver et udkast til høringssvar, som bestyrelsen får mulighed for at kommentere inden indsendelsen.
 
 
Punkt:
Tværfagligt samarbejde (10 minutter)
Ansvarlig:
SH
Sagsfremstilling:
Pr. 1.januar er der lavet en ny måde at håndtere det tværfaglige samarbejde på mellem PPR, Familieafdelingen og skoler/børnehaver. (se vedhæftede) Der orienteres kort.
Bemærkninger:
Søren H fortalte om det vedhæftede bilag. Et af de gode tiltag i modellen er at skolen har en fast sagsbehandler tilknyttet i stedet for forskellige sagsbehandlere til forskellige børn, samt at der er fokus på en tidlig indsats.
Beslutning:
 
 
 
Punkt:
Store lejrskole (15 minutter)
Ansvarlig:
SH
Sagsfremstilling:
Tidligere år har der været indkrævet forældrebetaling for deltagelse i Store Lejrskole. Dette sker igen. Taksterne gennemgås og forslag om nye takster præsenteres
Bemærkninger:
Store lejrskole foregår d. 10.-12. maj 2010. Der udsendes snart brev til forældrene, hvor de kan tilmelde sig som køkkenmedhjælper. Temaet for lejrskolen er nordisk mytologi.
Beslutning:
Prisen fastsættes således: 1 barn = 300 kr., 2 børn = 600 kr., 3 børn = 700 kr.
 
 
Punkt:
Nye legepladser (10 minutter)
Ansvarlig:
Tina
Sagsfremstilling:
Skal der forsøges at skaffe midler via alternativ finansiering? (fonde etc.). Skal der fremsættes ønske om, at der afsættes beløb i skolens / børnehavens budgetter til ny legeplads?
Bemærkninger:
Der er ikke udsigt til en ændret holdning til reklamefinansieret legeplads i kommunen. Hvad gør vi så?
Beslutning:
Der ansøges igen om penge til ny legeplads hos kommunen lige efter 1. januar, inden der evt. findes en alternativ løsning (indsamling, fonde m. m.). Søren H laver udkast til ansøgning med udgangspunkt i den gamle ansøgning.
 
 
Punkt:
Trivselstiltag (10 minutter)
Ansvarlig:
Tina
Sagsfremstilling:
Skal vi iværksætte konkrete tiltag fx på baggrund af materialet ”Med mod mobning” fra DCUM?
Bemærkninger:
Forskellige idéer, forslag og erfaringer blev diskuteret. Der gennemføres snarest en undervisningsmiljøvurdering for alle elever.
Beslutning:
Punktet tages op på et senere tidspunkt.
 
 
 
Punkt:
Revidering af principper (15 minutter)
1.       Samarbejde mellem LBO og hjemmet
2.       Samværsregler
Ansvarlig:
1.       Tina-SH
2.       Lene og Marianne
Sagsfremstilling:
1.        Se vedhæftede forslag til revidering
2.        Forslag uddelt til gennemsyn
Bemærkninger:
1.        Flere kommentarer og ændringer til forslaget.
2.         
Beslutning:
1.        Princippet skrives om ud fra ovenstående
2.        Fællesbestyrelsen kigger på det udleverede forslag og kommer med kommentarer.
 
 
Punkt:
Madordning fra Plejehjemmet (5 minutter)
Ansvarlig:
Torsten
Sagsfremstilling:
Skal vi forsøge at etablere en kontakt til plejehjemmet for at høre om muligheden for en mere omfattende madordning for skolens elever?
Bemærkninger:
Der er meget få elever tilmeldt den nuværende madordning.
Beslutning:
Lene tager kontakt til plejehjemmet for at høre nærmere.
 
 
Punkt:
Juleafslutning (5 minutter)
Ansvarlig:
Alle
Sagsfremstilling:
Hvad, hvordan?
Bemærkninger:
 
Beslutning:
Mødestart kl. 17.30 og efterfølgende spisning. Bo og Brøns sørger for bestilling af mad.
 
 
Punkt:
EVT.:
Der diskuteres om omfanget af lus på skolen og i børnehaven.
Torsten ønsker at udtræde af bestyrelsen fra og med 1. januar. Peter Laursen er 1. suppleant.
Der skal vælges ny formand og næstformand.
Kommende punkter:
Valg af formand og næstformand
Ansvarlig:
 
Sagsfremstilling:
 
Bemærkninger:
 
Beslutning:
 
                        
                            Dagsorden lavet af: Tina, Torsten & SH
 
Næste møde: Mandag d. 14. december
 
Brød: Udgår, da der er julefrokost
 
Referent: Søren Bundgaard